حق ارسال‌کننده در استرداد مال‌التجاره از متصدی حمل و نقل

ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و‌خسارات او پس بگیرد.

رجوع کنید به ماده ۳۸۲ قانون تجارت