استفاده غیرمجاز و علنی از نشان‌ها، مدال‌ها و امتیازات دولت‌های خارجی

هر کس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدالها یا سایر امتیازات ‌دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی‌رسد مشمول مقررات‌ماده فوق است.

رجوع کنید به ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی