توطئه قبلی و دسته جمعی در مورد جرائم مذکور در مواد ۶۱۶ و ۶۱۷ و ۶۱۸

هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر‌مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

رجوع کنید به ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی