‌ماده ۳۹ قانون نظام صنفی کشور

وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است:
‌الف - بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
‌تبصره - کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیات‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب - بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به اتاق.

بعدی ❭