مندرجات الزامی اوراق سهام در شرکت سهامی

در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
۱ - نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها.
۲ - مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
۳ - تعیین نوع سهم.
۴ - مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.
۵ - تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

رجوع کنید به ماده ۲۶ قانون تجارت