شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم علیه میراث فرهنگی

در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب ‌می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی