ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه کننده ، واسطه فروش یا مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادر بر عهده دارد ، ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود ، در برابر مصرف کننده باطل و بلا اثر می باشد.
تبصره- انعقاد هر نوع قرار دادی که حقوق و تکالیف طرفین قرار داد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مورد مشابه غیر قانونی و از درجه اعتبار ساقط است.

بعدی ❭