ماده ۵۱ قانون تعزیرات حکومتی

در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هریک از جرائم،مجازات جداگانه تعیین می‌شود.

بعدی ❭