در مورد قاچاق چوب و هیزم و ذغال واحد محاسبه قاچاق چوب یک مترمکعب و واحد قاچاق هیزم یک استر و واحد قاچاق ذغال مقدار ذغالی است که ازیک استر هیزم بدست میآید (معادل ۴/۱ مترمکعب ذغال)

تبصره - کسر واحدهای مذکور در ماده ۱ در حکم یک واحد است.