تعریف متصدی حمل و نقل

متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.

رجوع کنید به ماده ۳۷۷ قانون تجارت