ماده ۷۳۷ قانون مدنی

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

بعدی ❭