ماده ۶۴۹ قانون مدنی

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

بعدی ❭