قبول القاب و نشان‌ های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می‌ شود موکول به اجازه دولت است.