ورشکستگی قبول‌کننده قبل از موعد پرداخت برات

در صورتی که قبول‌کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

رجوع کنید به ماده ۲۸۳ قانون تجارت