نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

۷/۸/۹۲
۱۴۷۵/۹۲/۷
۶۶۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما منظور از تعزیرات منصوص شرعی در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ و تعزیر معین شرعی در ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ چیست؟ نمونه­‌هایی از آن را بیان فرمائید.
نظریه مشورتی:
تعزیرات منصوص و معین شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر تعیین شده است. بنابراین در مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده است تعزیر منصوص و معین شرعی محسوب نمی شود. ضمناً تعزیر منصوص شرعی و معین شرعی با همدیگر مترادف می باشند و فرقی بین آنها وجود ندارد.