ماده ۶۸۹ قانون مدنی

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

بعدی ❭