خروج اسکناس از احکام سند در وجه حامل

مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

رجوع کنید به ماده ۳۳۴ قانون تجارت