ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

دفترچه خاصی که برای سی سال تنظیم می شود به بیمه شده تسلیم می شود تا پرداختهای مربوط به حق بیمه در آن ثبت شود.

بعدی ❭