استفاده از بورسهای آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون تخصیص داده میشود موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است آئین‌نامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.