ماده ۱۰۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است از خدمات اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن در انجام امور فنی و حرفه‌ای فعالیت‌های معدنی بر اساس ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ استفاده کند.
تبصره۱ـ عملیات معدنی و صنایع معدنی باید زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن انجام شود. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت است.
تبصره۲ـ مسوولیت فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی باید بر عهده اشخاصی باشد که طبق قانون نظام مهندسی معدن و ضوابط مربوط دارای صلاحیت فنی لازم بوده و توسط متقاضی یا دارنده مجوز به این منظور تعیین و به وزارت معرفی شوند.
تبصره۳ـ در مواردی که دارنده مجوز، صلاحیت لازم را برای تصدی مسوولیت فنی عملیات معدنی داشته باشد، می‌تواند طبـق ضـوابط مربوط این مسـوولیت را به عهده گیرد.

بعدی ❭