لزوم تعیین ناظر و مدیر تصفیه پس از لغو قراداد ارفاقی

پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.

رجوع کنید به ماده ۴۹۷ قانون تجارت