مسئولیت دلال به هنگام منتفع یا سهیم بودن در معامله

در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۳۴۶ قانون تجارت