ماده ۲۰۸ قانون تجارت

اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

بعدی ❭