در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود.