چنانچه متقاضی نتواند به مصوبه یا تصمیم مورد نظر خود از طریق مجاری مذکور در ماده ۷ دسترسی پیدا کند می‌تواند تقاضای خود را از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از هر یک از مراجع زیر مطالبه کند و این مراجع باید مصوبات و تصمیمات گذشته و جدید خود را که از جمله باید شامل تاریخ و مرجع تصویب باشد در دسترس متقاضیان قرار دهند:
۱. مرجعی که قانوناً وظیفه تصویب آن را داشته است؛
۲. مرجعی که قانوناً وظیفه ابلاغ آن را داشته است؛
۳. مرجعی که قانوناً وظیفه انتشار آن را داشته است؛
۴. مرجعی که قانوناً وظیفه اجرای آن را بر عهده داشته است؛
۵. مرجعی که برای نظارت بر اجرای قانون یا مصوبه خاص مورد درخواست، تعیین شده است.