دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفه ای در سطح معاملات کوچک و متوسط می‌توانند با رعایت ماده (۲۴) آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲ / ت ۴۲۹۸۶ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ و اصلاحات بعدی آن از توانمندی افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه استفاده کرده و نسبت به عقد قرارداد و برون سپاری فعالیتهای تخصصی اقدام نمایند.
تبصره - انعقاد قرارداد دستگاههای اجرایی با افراد حقیقی اعتبارسنجی شده در پایگاه بلامانع بوده و به عنوان تأمین کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می‌شوند.