ورشکستگی و تکلیف عضو ناظر بر مهر و موم اموال

مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز‌ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

رجوع کنید به ماده ۴۳۴ قانون تجارت