مدیر تصفیه شرکت‌های شخصی و مختلط

در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.

رجوع کنید به ماده ۲۰۳ قانون تجارت