تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.