ماده ۲۷ قانون گذرنامه

در صورتی که گذرنامه غیر قابل استفاده و یا مفقود شود پس از رسیدگی لازم که نحوه آن در آیین‌نامه تعیین خواهد شد گذرنامه دیگری با اخذ هزینه‌های صدور صادر می‌شود.
هرگاه قابل استفاده نبودن یا مفقود شدن گذرنامه ناشی از عمل متصدیان مسوول باشد برای بقیه مدت اعتبار،گذرنامه جدید بدون دریافت هزینه‌های صدور صادر خواهد شد.

بعدی ❭