ماده ۱۰۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

در معادنی که دارای حداقل (۲۵) نفر کارگر باشند، باید یک نفر ذیصلاح به عنوان مسوول ایمنی و یک نفر به عنوان مسوول بهداشت حرفه‌ای تعیین شود. در معادنی که کمتر از (۲۵) نفر کارگر دارند این مسوولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است.
تبصره ـ وجود مسوول ایمنی و یا مسوول فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی رافع مسوولیت‌های قانونی دارنده مجوز نخواهد بود.

بعدی ❭