ممنوعیت الزام به تکمیل و افزایش اجباری سرمایه در شرکت تضامنی

جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

رجوع کنید به ماده ۱۳۳ قانون تجارت