آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۵ اصلاحی قانون ثبت احوال ۱۳۶۴/۰۵/۰۲

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۵/۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۲/۲۴/۱/۱۸۰۹ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۹ وزارت کشور آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۵ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ را به شرح زیر تصویب نمودند.

خدمات سجلی در ادارات ثبت احوال در قبال ارائه فیش بانکی مبنی بر واریز وجوه مقرر در این آیین نامه به حسابی که در شعب بانکها با رعایت مقررات مربوط از طریق خزانه افتتاح شده و یا می‌شود انجام می‌گیرد.
تبصره - در بخش ها و روستاهایی که فاقد شعبه بانک می‌باشند و یا خدمات سجلی توسط اکیپ های سیار سجلی انجام می‌شود وجوه مقرر از طریق صدور برگ رسید دریافت وجه طبق نمونه ضمیمه این آیین نامه اخذ خواهد شد.
بند ۱ - مسئول صدور اوراق مذکور موظف است نسخه اول قبض را به متقاضی تحویل و نسخه دوم را به عنوان جمع عملیات مالی ضمیمه لیست مربوط را به بانک ارائه نماید که به عنوان سوابق اداری نگهداری گردد و نسخه سوم نیز ضمیمه پرونده درخواستی متقاضی خواهد شد.
بند ۲ - مسئول صدور قبض رسید موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وصول بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل کلیه وجوه دریافتی را همراه با نسخه دومقبوض و لیست تنظیمی با امضای رییس ثبت احوال و حسابدار به حساب موضوع ماده یک آیین نامه واریز و فیش بانکی لازم را دریافت نماید.
بند ۳ - واریز وجوه دریافتی در مدت ماموریت اکیپ های سیار توسط سرپرست اکیپ اعزامی در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از انجام ماموریت بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل با رعایت بند ۲ تبصره ذیل ماده یک این آیین نامه انجام می‌گیرد.

وجوهی که در قبال ارائه خدمات سجلی دریافت می‌شود به شرح ذیل می‌باشند.
۱ - بابت تنظیم اسناد سجلی و صدور اولین شناسنامه جمهوری اسلامی ایران ۵۰۰ ریال
۲ - بابت تعویض انواع شناسنامه های نمونه قدیم ناشی از اجرای طرح در صورت ارائه شناسنامه و یا گواهی های ولادت، مشخصات و یا موقت طرح ۵۰۰ ریال
۳ - بابت تعویض انواع شناسنامه های نمونه قدیم ناشی از اجرای طرح ۲۰۰۰ ریال
۴ - بابت تعویض شناسنامه های جمهوری اسلامی ۲۰۰۰ ریال
۵ - بابت صدور شناسنامه مجدد جمهوری اسلامی ناشی از فقدان ۵۰۰۰ ریال
۶ - صدور گواهی موقت ناشی از تعویض و یا فقدان ۱۰۰۰ ریال
۷ - اعلامیه ازدواج ۱۰۰۰ ریال
۸ - اعلامیه طلاق ۱۰۰۰۰ ریال
۹ - خلاصه رونوشت وفات ۵۰۰ ریال
۱۰ - گواهی ولادت اتباع خارجه، صدور تعویض مجدد ناشی از فقدان ۵۰۰ ریال
تبصره ۱- در صورتی که شناسنامه جمهوری اسلامی اشخاص در اثر سوانح (زلزله، سیل، جنگ) از بین رود و مراتب به تایید فرمانداری محل حادثه در شهرها و بخشداری در روستاها برسد نرخ صدور اسناد موضوع بندهای ۵ و ۶، ۵۰۰ ریال خواهد بود.
تبصره ۲- ارائه رونوشت وفات (شهادت) شهدای گرانقدر بدون اخذ وجه خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی که به نحوی از انحاء در اجرای این آیین‌نامه دخالت دارند مکلف به همکاری‌های لازم با سازمان ثبت احوال کشور می‌باشند.