تاثیر عدم رعایت مواعد بر مسئولیت ظهرنویسان

پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۲۸۹ قانون تجارت