عدم استحقاق حق‌العمل کار در استفاده از تفاوت قیمت

اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق‌استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.

رجوع کنید به ماده ۳۶۵ قانون تجارت