ورشکستگی و تنظیم صورت دارایی در ۲ نسخه

مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم‌شده و دیگری در نزد او می‌ماند.

رجوع کنید به ماده ۴۵۲ قانون تجارت