حداقل و حداکثر فاصله بین نشر دعوتنامه و تشکیل مجامع عمومی عادی شرکت سهامی

فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۹۸ قانون تجارت