هیات عالی نظارت

ماده ۵۳

هیات‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
‌الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیات)
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ - وزیر کشور
‌ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌ث - وزیر دادگستری
‌ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی
‌چ - رئیس شورای عالی استان‌ها
خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د- هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز- نماینده بسیج اصناف کشور
ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای
‌تبصره ۱ - جلسات هیات عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت‌می‌یابد.
‌تبصره ۲ - وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رای در جلسات‌حضور خواهند یافت.
‌تبصره ۳ - هیات عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای‌حضور بدون داشتن حق رای در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

‌ماده ۵۴

هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت بازرگانی‌مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیات عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر‌هماهنگ‌کردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیات و ارائه ‌پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌ماده ۵۵

وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت به شرح زیر است:
الف - ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف.
ب - ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران.
‌ج - رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا اتاق اصناف ایران.
‌د - تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
‌ه- - تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین‌کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور و اتاق اصناف ایران و‌ نظارت بر فعالیت آنها درحدود مفاد این قانون.
‌و - ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ز - سایر مواردی که به موجب این قانون به هیات عالی نظارت محول گردیده‌است.
ح - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط - تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی

‌ماده ۵۶

هیات‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.

بعدی ❭