ماده ۲ آیین‌نامه رویه شناسایی مشکوک‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران

نحوه شناسایی، ساماندهی و جمع آوری اطلاعات رایانه ای مدعیان تابعیت و مشکوک التابعین درسطح کشور براساس طرح جامعی که توسط وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی) تدوینمی گردد، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرایی مربوط، به ویژه وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه، دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال کشور در اجرای طرح، هماهنگی لازم را معمول خواهند نمود.

بعدی ❭