منابع مالی سازمان به شرح زیر تعیین و تأمین می‌گردد:
۱- منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه ها، گواهینامه ها و تأییدیه های مربوط به ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت، اوزان و مقیاس ها منطبق با تعرفه مصوب شورای عالی استاندارد که ارقام آن همه ساله در بودجه سالانه کشور درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
۲- اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و همچنین طی ردیفهای مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود.
۳- هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیر ذی نفع 
۴- درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه های کالا