ماده 13 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت‌، شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می‌باشند.