تکلیف مدعی مفقود شدن سند در وجه حامل پس از ابراز آن

اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی‌خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.

رجوع کنید به ماده ۳۲۸ قانون تجارت