الزام دارندگان خیارات نسبت به اموال متصرفی ورشکسته به اعمال آن خیارات در حین تصفیه

اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.

رجوع کنید به ماده ۴۷۴ قانون تجارت