ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

از جمله مواردی که معدن از ید بهره‌بردار منتزع می‌شود، به شرح زیر است:
الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تایید وزارت
ب ـ خاتمه مدت بهره‌برداری در مواردی که شرایط بهره‌بردار از لحاظ تمدید مورد تایید وزارت قرار نگیرد.
پ ـ عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره‌برداری به همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهره‌برداری در مهلت مقرر
ت ـ انصراف بهره‌بردار
ث ـ سلب صلاحیت بهره‌بردار
تبصره۱ـ در مواردی که انتزاع معدن از ید بهره‌بردار به استثنای بند (الف) این ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاری مجدد معدن طبق مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.
تبصره۲ـ درخصوص انصراف بهره‌بردار از بهره‌برداری در مواردی که وی مشمول ماده (۲۰) قانون نمی‌باشد، به تشخیص وزارت، انصراف وی پذیرفته می‌شود، در غیر این صورت، بهره‌بردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.

بعدی ❭