ماده ۳۰ قانون گذرنامه

شهربانی کل کشوربر حسب اعلام وزارت امور خارجه به کسانی که ترک تابعیت ایران را نموده‌اند پروانه گذر خواهد داد و این پروانه فقط برای خروج از ایران معتبر است.

بعدی ❭