اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال ‌به وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری این گونه اموال انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت ‌تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می ‌شود.