ماده ۴ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

نقشه‌بردار مکلّف است پس از ترسیم نقشه به‌طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هریک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورت‌مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکای حاضر رسانیده و به مسوول واحد ثبتی تسلیم نماید.

بعدی ❭