ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می‌شود.

بعدی ❭