رفع موجبات بطلان شرکت سهامی

در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد‌دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.

رجوع کنید به ماده ۲۷۱ قانون تجارت