تاثیر ورشکستگی تاجر صادرکننده سفته و برات قبول نشده یا برانگیر بر مسئولیت سایر مسئولان

هر گاه تاجر ورشکسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه‌فته‌طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تامین نمایند.

رجوع کنید به ماده ۴۲۲ قانون تجارت